Skip to main content

Privaatsuspoliitika


Bonex OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.
Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Bonex OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Bonex OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Bonex OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Moonway OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

Isikuandmete kaitse

Bonex OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.
Turvalisus

Kõik BONEX.EE e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Bonex OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil bonex.klienditugi@gmail.com

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

 

Millisel õiguslikul alusel me Teie andmeid töötleme?

Teie andmete töötlemisel tugineme erinevatele õiguslikele alustele:

Teie nõusolek – kui tugineme isikuandmete töötlemisel Teie nõusolekule, siis teadke, et Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta
vajadus täita meile seadusega pandud kohustusi (nt külastajakaardi täitmine ja säilitamine 2 aasta jooksul, mis tuleneb turismiseadusest)
vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine.
vajadus kaitsta Teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)
muul seadusega lubatud alusel.
Kellega me Teie andmeid jagame?

Me ei jaga Teie poolt meile usaldatud andmeid, väljaarvatud piiratud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik:

Teenusepakkujad: nagu mitmed teised firmad võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT;
Avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
Professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada Teie andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud;
Kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: Äriühing, kellega on sõlmitud koostöö ettevõtte töötajate/liikmetele soodustuste pakkumiseks. Aeg-ajalt võime jagada Teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames.
Juhul kui jagame Teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame Teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

Me ei saada Teie isikuandmeid välisriiki. Samuti ei säilita ega saada Teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid niikaua kuni see on vajalik erinevate andme töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid.

Millised on Teie õigused seoses oma andmetega?

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta säilitatakse ja kuidas neid töödeldakse.
Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged.
Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et me Teie isikuandmed kustutaksime (nt kui meil ei ole neid enam vaja, Te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku, jne).
Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).
Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on Teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui Teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemisele võib esitada vastuväiteid igal ajal.
Andmete ülekandmise õigus – Teil õigus nõuda enda poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme Teie nõusoleku alusel või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.
Me teeme oma parima, et adresseerida Teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Kui Te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, siis on Teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Transport

Tellitud tooted jõuavad sinuni vaid 1-3 tööpäevaga pärast tellimuse esitamist.

Tagastus

Teil on õigus tagastada toode 14 päeva jooksul peale ostu sooritamist.

Küsimused

Võtke meiega ühendust meiliaadressil bonex.klienditugi@gmail.com või 56211018